Identifikácia verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) v podmienkach Obce Paština Závada je  verejný obstarávateľ definovaný v § 6 ods. 1), písm. b) zákona.

Názov: Obec Paština Závada
Sídlo: Obecný úrad Paština Závada 57, 013 41  Dolný Hričov
Zastúpený: Ján Masný – starosta obce
IČO: 00648353
DIČ: 2020618787
Bankové spojenie: Prima banka a.s., Hodžova 11, 010 11, Žilina
Číslo účtu: 0356414001/5600
IBAN: SK58 5600 0000 0003 5641 4001

Kontakt:

Webová stránka: www.pastinazavada.sk
E-mail: podatelna@pastinazavada.sk
Tel.: +421 41 55 721 45
Fax: +421 41 55 721 45


Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. št./2018

Obec Paština Závada týmto zverejňuje na svojom webovom sídle prehľad zákaziek s nízkou hodnotou za IV. št. /2018 nasledovne:

  1. hodnota zákazky:  7.150,-( Sedemtisíc štyristo EUR),
  2. predmet zákazky: „Oprava elektroinštalácie v budove obecného úradu – realizácia I. časti v nasledovných priestoroch: sklad I a II, toaleta s chodbičkou, knižnica, zasadačka, 2 vstupné chodby bočného vchodu budovy obecného úradu.
  3. identifikácia úspešného uchádzača: SLOVENERGY, s.r.o., M. R. Štefánika č. 71, 010 01  Žilina

V Paštinej Závade 14.01.2018


Výzvy: