Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta.

Starostu obce volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu obce je verejnou funkciou. Funkčné obdobie starostu končí zložením sľubu zvoleného starostu. Spôsob volieb starostu obce upravuje osobitný predpis.

Funkcia starostu obce je nezlučiteľná:

  • s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva,
  • s funkciou zamestnanca odborného aparátu obce, do ktorej má byť volený,
  • s ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.

Medzi funkcie starostu obce patrí:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje uznesenia,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Starosta obce je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v admistratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
Starosta obce môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Ak je zriadená obecná rada, starosta prerokuje takéto uznesenie pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade. Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.
Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva starostom pozastavený z dôvodu, že je pre obec zjavne nevýhodné, môže ho zrušiť obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov do 14 dní potom, čo bolo napadnuté uznesenie zverejnené v obci spôsobom obvyklým a upravené podľa stanoviska obyvateľov obce. Ustanovenie § 12 ods. 3 sa použije aj v tomto prípade.

Starostovia obce Paština Závada od roku 1991

(rok 1991 – osamostatnenie sa obce Paština Závada od bývalého Miestneho národného výboru v Dolnom Hričove)

Funkčné obdobie Meno, Priezvisko Poznámka
1991 – 1994 Štefan Hvizdák zvolený v priamych voľbách
1995 – 1998 Štefan Hvizdák zvolený v priamych voľbách
1999 – 2002 Štefan Hvizdák zvolený v priamych voľbách
2003 – 2006 Jozef Hudec zvolený v priamych voľbách
2007 – 2010 Viera Hvizdáková zvolená v priamych voľbách
2011 – 2014 Viera Hvizdáková zvolená v priamych voľbách
2014 – 2018 Viera Hvizdáková zvolená v priamych voľbách
2018 – trvá Ján Masný zvolený v priamych voľbách