Obec Paština Závada z demografického hľadiska patrí medzi malé obce a momentálne má (február 2015) 257 obyvateľov, z toho 121 mužov a 136 žien.

Ukazovateľ SĽDB 1991 SODB 2001 ŠÚ 2012
Obyvateľstvo spolu – počet 233 229 216
muži – počet 117 111 105
ženy – počet 116 118 111

Z dlhodobého hľadiska obec zaznamenáva mierny počet nárastu obyvateľov a vzhľadom na polohu voči krajskému mestu Žilina a okresnému mestu Bytča predpokladáme, že trend mierneho nárastu bude pokračovať vďaka migrácii obyvateľstva z mestských do vidieckych sídiel.

Veková štruktúra obyvateľstva

Čo sa týka vekovej štruktúry obec sa vyznačuje nižším podielom obyvateľstva v predproduktívnom veku (0-14 rokov) a vyšším podielom v poproduktívnom veku ( ženy 55+ a muži 60 +). Vývoj v obci v porovnaní s celoslovenským priemerom je priaznivý.

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva

Vzdelanostná štruktúra priamo ovplyvňuje možnosti jeho ekonomickej aktivity. Vzdelanostná úroveň v obci Paština Závada je v porovnaní s celoslovenskými ukazovateľmi nepriaznivá. V obci je vysoký podiel občanov so základným vzdelaním ( v roku 2001 až 31%) a veľmi nízky podiel s vysokoškolským vzdelaním (v roku 2001 len 1 %).

Národnostná a náboženská štruktúra

Obec je národnostne a z hľadiska príslušnosti takmer jednoliata. Ku slovenskej národnosti sa hlási 100 % obyvateľov. Rímsko-katolícke farské spoločenstvo patrí k farskému úradu Dolný Hričov a hlásilo sa k nemu takmer 97 % obyvateľov.