Pozvánka

V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada,

ktoré sa uskutoční dňa 30.09.2020 o 17:00 hod. (STREDA) v priestoroch Obecného úradu v Paštinej Závade s týmto navrhovaným programom:

  1. Otvorenie
  2. Návrh a schválenie programu zasadnutia.
  3. Určenie overovateľov uznesenia OZ a zapisovateľa.
  4. Schválenie žiadosti obce Dolný Hričov o majetkoprávne vysporiadanie spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v areáli MPPS v Dolnom Hričove.
  5. Návrh a schválenie kúpy nového zabezpečovacieho zariadenia na OcÚ Paština Závada.
  6. Správa hlavnej kontrolórky za 1. polrok 2020.
  7. Stanovisko obce k jednoduchým pozemkovým úpravám v k.ú. Paština Závada.
  8. Úprava rozpočtu č. 2/2020
  9. Diskusia / rôzne.
  10. Záver.

Ján Masný

starosta obce


Pozvánka na zasadnutie OZ - 30.09.2020
Pozvánka na zasadnutie OZ - 30.09.2020
Pozvanka_na_OZ_30_09_2020.pdf
92.9 KiB
79 Downloads
Detaily
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 30.09.2020
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 30.09.2020
Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_zo_dna_30.9.2020.pdf
150.8 KiB
75 Downloads
Detaily
Uznesenie OZ zo dňa 30.09.2020
Uznesenie OZ zo dňa 30.09.2020
Uznesenie_OZ_zo_dna_30.9.2020.pdf
162.6 KiB
68 Downloads
Detaily