Pozvánka 

V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam 

riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada,

ktoré sa uskutoční dňa 29.03.2021 (PONDELOK) o 18:00 v priestoroch obecného úradu v Paštinej Závade s týmto navrhovaným programom:

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Návrh a schválenie programu zasadnutia.
  3. Určenie overovateľov uznesenia OZ a zapisovateľa.
  4. Výročná správa za rok 2020 – vzatie na vedomie
  5. Záverečný účet obce za rok 2020 – schválenie.
  6. Správa o plnení úloh komunálneho plánu sociálnych služieb za rok 2020 – vzatie na vedomie.
  7. Správa hlavnej kontrolórky za rok 2020.
  8. Diskusia / rôzne.
  9. Záver.

Ján Masný

starosta obce


Pozvánka na zasadnutie OZ - 29.03.2021
Pozvánka na zasadnutie OZ - 29.03.2021
Pozvanka_na_zasadnutie_OZ_29_03_2021.pdf
56.7 KiB
71 Downloads
Detaily
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 29.03.2021
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 29.03.2021
Zapsinica_zo_zasadnutia_OZ_zo_dna_29_03_2021.pdf
93.4 KiB
54 Downloads
Detaily
Uznesenie OZ zo dňa 29.03.2021
Uznesenie OZ zo dňa 29.03.2021
Uznesenie_OZ_zo_dna_29_03_2021.pdf
131.7 KiB
75 Downloads
Detaily