Pozvánka

V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada,

ktoré sa uskutoční dňa 29.01.2020 o 17:00 hod. (STREDA) v priestoroch Obecného úradu v Paštinej Závade s týmto navrhovaným programom:

  1. Otvorenie
  2. Návrh a schválenie programu zasadnutia.
  3. Určenie overovateľov uznesenia a zapisovateľa.
  4. Schválenie úpravy rozpočtu č. 3/2019.
  5. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Paština Závada na roky 2020-2025.
  6. Organizácia akcie „Fašianguje celá dedina“.
  7. Diskusia/Rôzne.
  8. Záver.

Ján Masný

starosta obce


Pozvánka na zasadnutie OZ - 29.01.2020
Pozvánka na zasadnutie OZ - 29.01.2020
Pozvanka_na_zasadnutie_OZ_29_01_2020.pdf
89.3 KiB
78 Downloads
Detaily
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 29.01.2020
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 29.01.2020
Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_zo_dna_29.1.2020.pdf
118.5 KiB
95 Downloads
Detaily
Uznesenie OZ zo dňa 29.01.2020
Uznesenie OZ zo dňa 29.01.2020
Uznesenie_OZ_zo_dna_29.1.2020.pdf
109.5 KiB
93 Downloads
Detaily