Pozvánka

V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada,

ktoré sa uskutoční dňa 27.03.2019 o 17.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Paštinej Závade s týmto navrhovaným programom:

 1. Otvorenie,
 2. Návrh a schválenie programu zasadnutia,
 3. Určenie overovateľov uznesenia a zapisovateľa,
 4. Plnenie uznesení od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva,
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k hospodáreniu obce Paština Závada v roku 2018 a stanovisko k záverečnému účtu,
 6. Prerokovanie a schválenie „Záverečného účtu obce Paština Závada“ za rok 2018,
 7. Výročná správa obce Paština Závada za rok 2018,
 8. Návrh a schválenie zvýšenia oplotenia na cintoríne,
 9. Návrh a schválenie prenájmu garáže,
 10. Návrh a schválenie kúpi pozemku,
 11. Návrh a schválenie auditu na verejné osvetlenie,
 12. Návrh a schválenie MÁJOVÉHO PLESU,
 13. Priebeh a organizácia zabezpečenia DEŇ RODINY,
 14. Diskusia
 15. Záver

Ján Masný

starosta obce


Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 27.3.2019
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 27.3.2019
Pozvanka_zasadnutie_OZ_27_03_2019.docx
16.1 KiB
114 Downloads
Detaily
Uznesenie OZ zo dňa 27.03.2019
Uznesenie OZ zo dňa 27.03.2019
Uznesenie_OZ_zo_dna_27_03_2019.pdf
78.9 KiB
164 Downloads
Detaily
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.03.2019
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.03.2019
Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_zo_dna_27_03_2019.pdf
76.1 KiB
169 Downloads
Detaily