Pozvánka

V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada,

ktoré sa uskutoční dňa 27.11.2019 o 17.00 hod. (STREDA) v priestoroch Obecného úradu v Paštinej Závade s týmto navrhovaným programom:

  1. Otvorenie.
  2. Návrh a schválenie programu zasadnutia.
  3. Určenie overovateľov uznesenia OZ a zapisovateľa.
  4. Správa o plnení úloh od posledného zasadnutia OZ.
  5. Organizačný poriadok obce – schválenie.
  6. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 2020.
  7. Návrh rozpočtu obce Paština Závada na rok 2020 a predpoklad na roky 2021, 2022.
  8. Organizácia akcií: „Mikuláš“, „Uvítanie detí do života“, „Fašiangy“.
  9. Rôzne, diskusia.
  10. Záver.

Ján Masný

starosta obce


Pozvánka na zasadnutie OZ - 27.11.2019
Pozvánka na zasadnutie OZ - 27.11.2019
Pozvanka_na_obecne_zastupitelstvo_27.11.2019.pdf
91.6 KiB
82 Downloads
Detaily
Uznesenie OZ zo dňa 27.11.2019
Uznesenie OZ zo dňa 27.11.2019
Uznesenie_OZ_zo_dna_27.11.2019.pdf
116.9 KiB
104 Downloads
Detaily
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.11.2019
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.11.2019
Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_zo_dna_27.11.2019.pdf
126.9 KiB
117 Downloads
Detaily