Pozvánka

V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada,

ktoré sa uskutoční dňa 26.06.2020 o 17:00 hod. (PIATOK) v priestoroch Obecného úradu v Paštinej Závade s týmto navrhovaným programom:

  1. Otvorenie
  2. Návrh a schválenie programu zasadnutia.
  3. Určenie overovateľov uznesenia OZ a zapisovateľa.
  4. Úprava rozpočtu č. 1/2020.
  5. Schválenie návrhu VZN – Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Paština Závada
  6. Správa audítora za rok 2019
  7. Diskusia/rôzne.
  8. Záver.

Ján Masný

starosta obce


Pozvánka na zasadnutie OZ - 26.06.2020
Pozvánka na zasadnutie OZ - 26.06.2020
Pozvanka_na_OZ_26.06.2020.pdf
91.6 KiB
82 Downloads
Detaily
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 26.06.2020
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 26.06.2020
Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_zo_dna_26.6.2020-zo.pdf
98.7 KiB
83 Downloads
Detaily
Uznesenie OZ zo dňa 26.06.2020
Uznesenie OZ zo dňa 26.06.2020
Uznesenie_OZ_zo_dna_26.06.2020.pdf
138.8 KiB
69 Downloads
Detaily