Pozvánka

V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada,

ktoré sa uskutoční dňa 25.09.2019 o 17.00 hod. (STREDA) v priestoroch Obecného úradu v Paštinej Závade s týmto navrhovaným programom:

 1. Otvorenie.
 2. Návrh a schválenie programu zasadnutia.
 3. Určenie overovateľov uznesenia OZ a zapisovateľa.
 4. Správa o plnení úloh od posledného zasadnutia OZ.
 5. Návrh a schválenie úpravy rozpočtu č.1/2019 obce Paština Závada.
 6. Aktualizácia dokumentácie civilnej obrany a krízového riadenia obce Paština Závada.
 7. Informácia o predloženej správe o plnení úloh núdzového plánovania na úseku CO, KR a HM v obci Paština Závada.
 8. Návrh a schválenie osadenia dopravného zrkadla v obci Paština Závada.
 9. Návrh a schválenie vypracovania dokumentácie – pasportizácia cintorína obce Paština Závada.
 10. Návrh a schválenie Dodatku č.2 k cintorínskemu poriadku – poplatky na miestnom cintoríne v Paštinej Závade.
 11. Diskusia, rôzne.
 12. Ukončenie, záver.

Ján Masný

starosta obce


Pozvánka na zasadnutie OZ 25.09.2019
93.2 KiB
91 Downloads
Detaily
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 25.09.2019
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 25.09.2019
Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_zo_dna_25.9.2019.pdf
111.3 KiB
106 Downloads
Detaily
Uznesenie OZ zo dňa 25.09.2019
Uznesenie OZ zo dňa 25.09.2019
Uznesenie_OZ_zo_dna_25.09.2019.pdf
116.1 KiB
103 Downloads
Detaily