Pozvánka 

V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam 

riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada,

ktoré sa uskutoční dňa 25.06.2021 (PIATOK) o 18:00 v priestoroch obecného úradu v Paštinej Závade s týmto navrhovaným programom:

Program:

 1. Otvorenie.
 2. Návrh a schválenie programu zasadnutia.
 3. Určenie overovateľov uznesenia OZ a zapisovateľa.
 4. Návrh a schválenie zámeru na prevod pozemku pod kultúrnym domom do majetku obce.
 5. Návrh a schválenie vypracovania geometrického plánu na prístupovú komunikáciu na „Lány“.
 6. Prerokovanie zámeny pozemkov na cintoríne na základe žiadosti p. Antona Šutaru.
 7. Informácie z porady starostov obcí.
 8. Správa audítorky k vykonanému auditu účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2020.
 9. Prerokovanie stanoviska obce k zámeru zriadenia územia európskeho významu v katastri obce Paština Závada – kosné lúky v lokalite Lány.
 10. Diskusia / rôzne.
 11. Záver.

Ján Masný

starosta obce


Pozvánka na zasadnutie OZ - 25.06.2021
Pozvánka na zasadnutie OZ - 25.06.2021
Pozvanka_-na_zasadnutie_OZ_25_06_2021.pdf
257.6 KiB
55 Downloads
Detaily
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 25.06.2021
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 25.06.2021
Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_zo_dna_25_06_2021.pdf
136.6 KiB
52 Downloads
Detaily
Uznesenie OZ zo dňa 25.06.2021
Uznesenie OZ zo dňa 25.06.2021
Uznesenie_OZ_zo_dna_25_06_2021.pdf
208.4 KiB
57 Downloads
Detaily