Pozvánka

V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada,

ktoré sa uskutoční dňa 25.03.2020 o 17:00 hod. (STREDA) v priestoroch Obecného úradu v Paštinej Závade s týmto navrhovaným programom:

  1. Otvorenie
  2. Návrh a schválenie programu zasadnutia.
  3. Určenie overovateľov uznesenia OZ a zapisovateľa.
  4. Voľba hlavného kontrolóra obce Paština Závada.
  5. Výročná správa obce Paština Závada za rok 2019 – oznámenie.
  6. Záverečný účet obce Paština Závada za rok 2019 – schválenie.
  7. Organizácie akcie „Deň rodiny 2020“.
  8. Diskusia / rôzne.
  9. Záver

Ján Masný

starosta obce


Pozvánka na zasadnutie OZ - 25.03.2020
Pozvánka na zasadnutie OZ - 25.03.2020
Pozvanka_na_OZ_25.03.2020.pdf
78.3 KiB
59 Downloads
Detaily
Uznesenie OZ zo dňa 25.03.2020
Uznesenie OZ zo dňa 25.03.2020
Uznesenie_OZ_zo_dna_25.03.2020.pdf
112.3 KiB
95 Downloads
Detaily
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 25.03.2020
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 25.03.2020
Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_zo_dna_25.03.2020.pdf
216.9 KiB
90 Downloads
Detaily