Pozvánka

V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada,

ktoré sa uskutoční dňa 16.01.2019 o 17.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Paštinej Závade s týmto navrhovaným programom:

  1. Otvorenie,
  2. Návrh a schválenie programu zasadnutia,
  3. Určenie overovateľov uznesenia a zapisovateľa,
  4. Návrh a schválenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce,
  5. Návrh a schválenie žiadosti o európsku dotáciu z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020,
  6. Návrh a schválenie programu fašiangovej zábavy,
  7. Diskusia,
  8. Ukončenie, záver.

Ján Masný

starosta obce


 

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 16.01.2019
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 16.01.2019
Pozvanka_na_OZ_16_1_2019.pdf
202.2 KiB
124 Downloads
Detaily
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 16.1.2019
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 16.1.2019
Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_zo_dna_16_1_2019.pdf
71.8 KiB
168 Downloads
Detaily
Uznesenie OZ zo dňa 16.1.2019
Uznesenie OZ zo dňa 16.1.2019
Uznesenie_OZ_zo_dna_16_1_2019.pdf
80.8 KiB
143 Downloads
Detaily