Pozvánka 

V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam 

riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada,

ktoré sa uskutoční dňa 19.07.2021 (PONDELOK) o 18:00 v priestoroch obecného úradu v Paštinej Závade s týmto navrhovaným programom:

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Návrh a schválenie programu zasadnutia.
  3. Určenie overovateľov uznesenia OZ a zapisovateľa.
  4. Návrh a schválenie kúpnej zmluvy na pozemky pod kultúrnym domom na parcelách EKN č. 43 a EKN č. 42.
  5. Návrh a schválenie zámeny pozemkov na cintoríne.
  6. Návrh a schválenie prenájmu stĺpov obecného rozhlasu na základe osobitného zreteľa.
  7. Diskusia / rôzne.
  8. Záver.

Ján Masný

starosta obce


Pozvávnka na zasadnutie OZ - 19.07.2021
Pozvávnka na zasadnutie OZ - 19.07.2021
Pozvanka_na_zasadnutie_OZ_19_07_2021.pdf
93.1 KiB
85 Downloads
Detaily
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 19.07.2021
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 19.07.2021
Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_zo_dna_19_07_2021.pdf
4.4 MiB
79 Downloads
Detaily
Uznesenie OZ zo dňa 19.07.2021
Uznesenie OZ zo dňa 19.07.2021
Uznesenie_OZ_zo_dna_19_07_2021.pdf
170.3 KiB
70 Downloads
Detaily