Pozvánka

V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada,

ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2019 o 17.00 hod. (PIATOK) v priestoroch Obecného úradu v Paštinej Závade s týmto navrhovaným programom:

  1. Otvorenie
  2. Návrh a schválenie programu zasadnutia.
  3. Určenie overovateľov uznesenia a zapisovateľa.
  4. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2020 – schválenie.
  5. Rozpočet obce Paština Závada na rok 2020 a predpoklad na roky 2021, 2022 – schválenie.
  6. Úprava rozpočtu č.2/2019 – schválenie.
  7. Diskusia, rôzne.
  8. Záver.

Ján Masný

starosta obce


Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2019
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 13.12.2019
Zapisnica_OZ_zo_dna_13.12.2019.pdf
61.5 KiB
97 Downloads
Detaily
Uznesenie OZ zo dňa 13.12.2019
Uznesenie OZ zo dňa 13.12.2019
Uznesenie_OZ_zo_dna_13.12.2019.pdf
63.8 KiB
88 Downloads
Detaily