Pozvánka 

V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam 

riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada,

ktoré sa uskutoční dňa 11.03.2022 (PIATOK) o 17:00 v priestoroch obecného úradu v Paštinej Závade s týmto navrhovaným programom:

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Návrh a schválenie programu zasadnutia.
  3. Určenie overovateľov uznesenia OZ a zapisovateľa.
  4. Návrh a schválenie zámennej zmluvy s p. Antonom Šutarom.
  5. Správa hlavnej kontrolórky za rok 2021.
  6. Úprava rozpočtu č.2/2021
  7. Schválenie akcií organizovaných obcou na nasledujúce obdobie.
  8. Plán prác na rok 2022.
  9. Diskusia.
  10. Záver.

Ján Masný

starosta obce


Pozvánka na zasadnutie OZ - 11.03.2022
Pozvánka na zasadnutie OZ - 11.03.2022
Pozvanka_na_OZ_11_03_2022.pdf
99.8 KiB
28 Downloads
Detaily
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 11.03.2022
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 11.03.2022
Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_zo_dna_11_03_2022.pdf
128.4 KiB
7 Downloads
Detaily
Uznesenie OZ zo dňa 11.03.2022
Uznesenie OZ zo dňa 11.03.2022
Uznesenie_OZ_zo_dna_11_03_2022.pdf
167.9 KiB
9 Downloads
Detaily