Pozvánka 

V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam 

riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada,

ktoré sa uskutoční dňa 03.12.2021 (PIATOK) o 17:00 v priestoroch obecného úradu v Paštinej Závade s týmto navrhovaným programom:

Program:

  1. Otvorenie.
  2. Návrh a schválenie programu zasadnutia.
  3. Určenie overovateľov uznesenia OZ a zapisovateľa.
  4. Návrh a schválenie VZN o poplatku za miestny rozvoj
  5. Návrh a schválenie VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  6. Návrh a schválenie rozpočtu obce Paština Závada na rok 2022 a predpoklad na roky 2023, 2024,
  7. Diskusia / rôzne
  8. Záver

Ján Masný

starosta obce


Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 03.12.2021
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 03.12.2021
Pozvanka_na_zasadnutie_OZ_03_12_2021.pdf
91.9 KiB
23 Downloads
Detaily
Uznesenie OZ zo dňa 03.12.2021
Uznesenie OZ zo dňa 03.12.2021
Uznesenie-OZ-zo-dna-3.12.2021.pdf
137.1 KiB
34 Downloads
Detaily
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 03.12.2021
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 03.12.2021
Zapisnica-zo-zasadnutia-OZ-obce-Pastina-Zavada-zo-dna-3.12.2021.pdf
164.0 KiB
41 Downloads
Detaily