Pozvánka 

V súlade s ustanovením §13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Paština Závada,

ktoré sa uskutoční dňa 02.12.2020 (STREDA) o 18:00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Paštinej Závade s týmto navrhovaným programom:

 1. Otvorenie
 2. Návrh a schválenie programu zasadnutia.
 3. Určenie overovateľov uznesenia OZ a zapisovateľa.
 4. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
  odpady – schválenie.
 5. Rozpočet obce na rok 2021 a predpoklad na roky 2022, 2023 – schválenie.
 6. Úprava rozpočtu č.3/2020 – schválenie.
 7. Mikuláš 2020 a príspevok pri narodení dieťaťa r. 2020 – organizácia.
 8. Organizačný poriadok detského ihriska – schválenie.
 9. Diskusia / rôzne.
 10. Záver.

Ján Masný

starosta obce


 

Pozvánka na zasadnutie OZ - 02.12.2020
Pozvánka na zasadnutie OZ - 02.12.2020
Pozvanka_na_OZ_02_12_2020.pdf
56.5 KiB
70 Downloads
Detaily
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 02.12.2020
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 02.12.2020
Zapisnica_zo_zasadnutia_OZ_zo-dna_2.12.2020.pdf
103.6 KiB
58 Downloads
Detaily
Uznesenie OZ zo dňa 02.12.2020
Uznesenie OZ zo dňa 02.12.2020
Uznesenie_OZ_zo_dna_2.12.2020.pdf
157.8 KiB
63 Downloads
Detaily