Prihlásenie na trvalý pobyt

Vybavuje: p. Randová

Potrebujete:

  • 1x prihlasovací lístok pre každú osobu,
  • 1x hlásenie o sťahovaní pre každú osobu,
  • 1x oznámenie trvalého pobytu pre CRO pre každú osobu – všetky tlačivá sú k dispozícii na obecnom úrade.

Ste povinný predložiť:

  • platný občiansky preukaz,
  • doklad o vlastníctve domu alebo bytu,
  • v prípade, že nie ste vlastník ani spoluvlastník, tak písomné vyjadrenie všetkých spoluvlastníkov, že súhlasia s prihlásením osoby na trvalý pobyt s overenými podpismi.

Toto sa nevyžaduje ak:

  • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
  • ide o prihlásenie manžela, manželky alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo spoluvlastníka,
  • ide o prihlásenie nájomcu, ktorý má s vlastníkom alebo spoluvlastníkmi uzatvorenú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú.

Lehota na vybavenie: na počkanie

Poplatok: bez poplatku