vyrub_stromov

Obec Paština Závada , ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 1 písm. d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti obce Hričovské Podhradie  zo dňa 28.1.2020, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub 11 ks  drevín  druhu smrek obyčajný s obvodom kmeňov 190 cm, 140 cm, 130 cm, 110 cm, 160 cm, 145 cm, 180 cm, 230 cm, 170 cm, 80 cm, 140 cm  ktoré rastú  na pozemku KN-E č. 823/1 a 823/2 k. ú. Dolný Hričov.  Žiadosť bola odôvodnená z dôvodu poškodenia drevín a možného ohrozenia návštevníkov cintorína.


Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Oznámenie o začatí konania na výrub drevín
Oznamenie_o_zacati_konania_na_vyrub_drevin.pdf
64.1 KiB
150 Downloads
Detaily