SHR

Vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka

Osvedčením o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) podľa zákona č. 219/1991 Zb. obec Paština Závada registruje do evidencie na základe písomnej žiadosti žiadateľa. Žiadosť o zápis do evidencie SHR podáva fyzická osoba, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb vykonáva poľnohospodársku výrobu alebo hospodári v lesoch.

Potrebujete:

  • občiansky preukaz,
  • list vlastníctva, prípadne nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti, v ktorej sa bude činnosť vykonávať,
  • pri podnikaní v živočíšnej výrobe stanovisko Regionálnej veterinárnej správy.

Poplatok:

  • 6.50,- € pri vydaní osvedčenia,
  • 1.50,- € za zmenu priezviska, alebo pobytu v zápise SHR.

Lehota na vybavenie: do 30 dní.

Žiadateľ obdrží dva originály Osvedčenia, potom na Krajskej správe Štatistického úradu v Žiline požiada o pridelenie IČO, pokiaľ ho už ako podnikateľ nemá pridelené. Za pridelenie IČO sa štatistickému úradu platí správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov. Pri zmene adresy sídla hospodárskej usadlosti, mena SHR, zmeny adresy trvalého pobytu a pod. je potrebné o túto zmenu písomne požiadať.

Zrušenie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka

Potrebujete:

  • originál vydaného „Osvedčenie o zápise do evidencie SHR“

Lehota na vybavenie: do 30 dní.


Legislatíva:

Zákon č. 219/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov